Jurnal-jurnal Ilmiah Prodi Anggota PPSI


Jurnal Thaqafiyyat

Jurnal Historia

jurnal sejarah dan budaya

Jurnal Citra Lekha

jurnal paramita